รัฐบาลผุด บ้านเช่าคนจน คิดค่าเช่าถูกสุดเดือนละ 1,700 บาท

        คณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 ในพื้นที่ 3 จังหวัด สมุทรสาคร เชียงใหม่ นครสวรรค์ คิดค่าเช่าถูก 1,700-2,800 บาทต่อเดือน            วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งหมด 494 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 248.7 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากเงินลงทุนที่อุดหนุนจากภาครัฐประมาณ 197 ล้านบาท และเป็นเงินกู้ภายในประเทศ 51.7 ล้านบาท  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่า            โดยทั้ง 3 โครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 196 หน่วย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 102 หน่วย และจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 196 หน่วย ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการในช่วงปี 2560-2563  คิดค่าเช่าในอัตรา 1,700-2,800 บาทต่อเดือน  เป็นรูปแบบอาคาร 3-5 ชั้น มี 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร และจัดสรรพื้นที่ชั้นล่างที่มีประมาณ 10% ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ            สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ จะเป็นกลุ่มทำงานรับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท และผู้หาบเร่แผงลอย โดยกำหนดให้ผู้เช่าที่อยู่ใน พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรายได้อยู่ที่ 16,500-24,700 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และผู้เช่าในส่วนภูมิภาค กำหนดรายได้อยู่ที่ 9,500-14,600 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน   ขอขอบคุณ kapook.com

        คณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 ในพื้นที่ 3 จังหวัด สมุทรสาคร เชียงใหม่ นครสวรรค์ คิดค่าเช่าถูก 1,700-2,800 บาทต่อเดือน

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 2 จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งหมด 494 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 248.7 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากเงินลงทุนที่อุดหนุนจากภาครัฐประมาณ 197 ล้านบาท และเป็นเงินกู้ภายในประเทศ 51.7 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่า

         โดยทั้ง 3 โครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 196 หน่วย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 102 หน่วย และจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 196 หน่วย ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการในช่วงปี 2560-2563 คิดค่าเช่าในอัตรา 1,700-2,800 บาทต่อเดือน เป็นรูปแบบอาคาร 3-5 ชั้น มี 1 ห้องนอน ขนาด 28 ตารางเมตร และจัดสรรพื้นที่ชั้นล่างที่มีประมาณ 10% ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

         สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ จะเป็นกลุ่มทำงานรับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท และผู้หาบเร่แผงลอย โดยกำหนดให้ผู้เช่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรายได้อยู่ที่ 16,500-24,700 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และผู้เช่าในส่วนภูมิภาค กำหนดรายได้อยู่ที่ 9,500-14,600 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

ขอขอบคุณ kapook.com

Siradee Techasrisuko